> Faktoring
Kursna lista
Datum:
EUR : 116.5056 | 117.3269 | 118.1482
CHF : 116.9500 | 117.7744 | 118.5988
USD : 106.9251 | 107.6789 | 108.4327

Faktoring

Faktoring je finansijska transakcija kojom se prodaje potraživanje (koje jedna firma ima prema drugoj) trećem licu (koje se naziva faktor) na popust u zamenu za neposredan novac kojim će finansirati nastavak posla.

Faktoring se razlikuje od bankarskog kredita u tri glavna načina. Prvo, naglasak je na vrednosti potraživanja (u osnovi finansijskih sredstava), a ne na bonitetu firme. Drugo, faktoring nije kredit - to je kupovina vaših potraživanja. Konačno, bankarski kredit podrazumeva dve strane, dok posao faktoringa obuhvata tri.

Tri direktno uključene stranke su: onaj ko prodaje potraživanja, dužnik, i faktor.

Firma prodaje svoje fakture sa popustom u odnosu na njihovu nominalnu vrednost, kada računa da će biti bolje da trenutno koristi sredstva i time učvrsti svoj rast i razvoj nego da čeka trenutak naplate koji je ponekad i neizvestan. Shodno tome, faktoring se javlja kada stopa prinosa na uložena sredstava u proizvodnju ili robu prevazilazi troškove otkupa potraživanja. Dakle, cena korišćenja faktoring usluga je uključena u kalkulaciju i traži se obim faktoringa koji će se koristi da bi se potrebna količina gotovine imala pri ruci.

Mnoge firme imaju tokove gotovine koji variraju. Može se poslovati sa relativno visokim novčanim tokovima u jednom periodu, i mogu se imati relativno mali novčani prilivi u drugom periodu. Zbog toga, firme nalaze za shodno da je potrebno da se održi i bilans gotovine pri ruci, i da koriste takve metode kao Faktoring, kako bi im se omogućilo da pokriju svoje kratkoročne obaveze u onim periodima u kojima te potrebe prevazilaze novčane prilive.

  • Cena usluga faktoringa se sastoji od faktorske provizije koja se obračunava u procentu od visine otkupljenog potraživanja i kamatne stope koja se menja u skladu sa kretanjima na tržištu novca.
  • Visina avansa varira od 70 do 90% od ukupnog iznosa koji se faktoriše. Ovaj iznos Vam isplaćujemo u roku od dva dana od dostavljanja potrebne dokumentacije i ne umanjujemo ga za naše troškove.
  • Provizija faktoringa jeste fiksni trošak i obračunava se kao procenat (0,2 - 1,5 %) od iznosa Avansa (a ne od visine potraživanog iznosa). Zavisi od tipa faktoringa, obima potraživanja, uslova plaćanja, boniteta kupaca i vrste usluga.
  • Kamatna stopa jeste varijabilni trošak koji je vezan za valutu fakture i zavisi od uslova na tržištu novca uslova plaćanja, boniteta kupaca. Obračunava se na stvarni iznos korišćenih sredstava.
 

Pošaljite nam potraživanje:

Ako Vas interesuje koliko bi koštale usluge faktoringa za vaše preduzeće, pošaljite nam ispunjeni obrazac za potraživanje sa web stranice.

U najkraćem mogućem roku poslaćemo Vam ponudu sa konkretnim cenama.
Gamico Faktoring