GAMICO FAKTORING

ESKONT MENICA

Brzo jednostavno i lako do gotovine.

Šta je

Eskont menica

Koji uslovi moraju biti

ispunjeni da bismo radili eskont menica

 • Menice moraju biti izdate na osnovu nedospelih potraživanja

   

 • Potraživanja se moraju odnositi za bonitetne kupce

   

   

 • Menice moraju biti registrovane u registru menica koji se vodi kod Narodne Banke Srbije

ZAŠTO IZABRATI

ESKONT MENICA

 • BRZO I JEDNOSTAVNO DO GOTOVINE
 • BOLJA PREGOVARAČKA POZICIJA klijenta u pogledu kreditne politike i rokova plaćanja.
 • TROŠKOVNA OPTIMIZACIJA NABAVKE klijenta kroz avansna plaćanja dobavljačima i mogućnost korišćenja kasa-skonta i rabata.
 • POVEĆANJE PRODAJE klijenta, kroz mogućnost davanja dužih valuta plaćanja kupcima.
 • SMANJENJE TROŠKOVA POSLOVANJA, kroz troškovnu optimizaciju nabavke i smanjenje troškova administriranja potraživanja.
 • POVEĆANJE PROFITABILNOSTI klijenta.

Kako se realizuje

USLUGA ESKONTA MENICE

Usluga eskonta menice se realizuje kroz formu Ugovora o klasičnom faktoringu uz napomenu da klijent indosira menicu u korist faktora. Menica se prenosi (indosira) izjavom imaoca menice o prenosu prava na faktoring društva. Izjava se daje na poleđini menice.

Primer popunjavanja menice možete pogledati na linku dokumenta.

Procedura realizacije eskonta menice je identična realizaciji Ugovora o klasičnom faktoringu:

 • Faktor i klijent zaključuju Ugovor o klasičnom faktoringu. 
 • Klijent indosira menicu na faktora.
 • Faktor isplaćuje klijentu avans.
 • Na dan dospeća menice, faktor po naplati celokupnog nominalnog iznosa menice odbija iznos isplaćenog avansa, troškova finasiranja i razliku sredstva isplaćuje klijentu.

KOJA JE CENA

ESKONTA MENICA

Na osnovu zaključenog ugovora, faktor klijentu isplaćuje avans od 60-95% iznosa potraživanja i obračunava sledeće troškove:

 • FIKSAN TROŠAK– provizija na ime obrade faktoring transakcije, obračunava se jednokratno u % od 0,2-3% na iznos puštenog avansa,
 • VARIJABILAN TROŠAK- kamata, obračunava se mesečno na iznos nenaplaćenog potraživanja u % od 0,2-3% na iznos nenaplaćenog potraživanja.

KOJI FAKTORI UTIČU NA

 TROŠKOVE FINANSIRANJA

Za razliku od drugih faktoring društava nemamo unapred određen cenovnik naših usluga. Negujemo LIČNI PRISTUP KLIJENTU i odluku o finansiranju donosimo na osnovu iskustvene i finansijske procene u pogledu PROCENE RIZIČNOSTI PLASMANA. Faktori koji određuju cenu usluge su:

 • Procena kreditnog boniteta dužnika,
 • Procena kreditnog boniteta klijenta u slučaju regresnog faktoringa,
 • Procene kvaliteta sredstva obezbeđenja,
 • Procene rizičnosti sektora iz koga dolaze dužnik/ klijent,
 • Indikatora prinudne naplate,
 • Indikatora ispravke vrednosti potraživanja klijenata,
 • Indikatora problematičnih plasmana,
 • Iskustvene procene našeg tima u saradnji sa sektorom iz koga dolaze dužnik/ klijent.

 

Ako imate pitanja za nas, ili želite da aplicirate zahtev za eskont menica kontaktirajte nas.

Gamico Faktoring d.o.o.

Andrićev Venac 2 IV Sprat

11000 Beograd

Broj rešenja Ministarstva finansija o izdavanju odobrenja za poslove faktoringa

401-00-00307/2014-16

Copyright © 2023GAMICO FAKTORING