GAMICO FAKTORING

Faktoring

Brzo jednostavno i lako do gotovine.

Šta je

Faktoring?

Faktoring je usluga kojom faktor finansira klijenta na osnovu otkupa NEDOSPELIH, KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA, bilo da su ona postojeća ili buduća. Ukoliko vam je potrebno da brzo i kvalitetno svoja nedospela i nesporna potraživanja pretvorite u novac, tu smo za vas!

Ko su

Učesnici

Faktoringa?

 • Ustupilac/Klijent, prodavac roba i usluga
 • Faktoring društvo
 • Dužnik- kupac roba i usluga

Koje su

prednosti

Faktoringa?

 • POBOLJŠAVA LIKVIDNOST klijenta obezbeđujući novac u najkraćem roku.
 • NE OPTEREĆUJE BILANSE klijenta pošto se faktoring poslovi ne evidentiraju kao obaveza.
 • POVEĆAVA OBIM PRODAJE, omogućavajući klijentu promenu kreditne politike prema dužnicima i davanje dužih rokova plaćanja u odnosu na konkurenciju.
 • POBOLJŠAVA NAPLATU OD KUPACA, kupci su disciplinovaniji u izmirenju svojih obaveza kada su potraživanja ustupljena faktoru.
 • DOPRINOSI TROŠKOVNOJ OPTIMIZACIJI poslovanja klijenta, budući da faktor preuzima obavljanje svih aktivnosti u vezi sa administriranjem potraživanja.

koje usluge možete

realizovati kod nas

KLASIČAN FAKTORING

Usluga klasičnog faktoringa podrazumeva da klijent ustupa faktoru svoja nedospela kratkoročna potraživanja. Kod nas možete realizovati ustupanje potraživanja po osnovu prometa roba i usluga u formi:

 • DOMAĆI FAKTORING između domaćih klijenata i dužnika.

   

 • MEĐUNARODNI FAKTORING između domaćih i nerezidentih pravnih lica.

Usluge domaćeg i međunarodnog faktoringa možete realizovati kroz:

 • FAKTORING BEZ PRAVA REGRESA, kada faktor preuzima celokupni rizik naplate potraživanja na sebe. U slučaju nemogućnosti naplate potraživanja, faktor ne može tražiti povraćaj datog avansa.

   

 • FAKTORING SA PRAVOM REGRESA podrazumeva da klijent odgovara faktoru za naplativost potraživanja na dan dospelosti potraživanja, odnosno faktor ne preuzima celokupni rizik naplate potraživanja koje ovaj posao nosi. Kada je ugovorena ova vrsta faktoringa, faktor ima pravo da zahteva namirenje od dužnika, ustupioca ili od oba učesnika u transakciji u isto vreme, u granicama odgovornosti dužnika i ustupioca, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko dođe do ostvarivanja regresa faktora prema ustupiocu, faktor je dužan da potraživanje vrati ustupiocu.

Kako izgleda posao faktoringa na primeru? 

KLIJENT ISPORUČUJE ROBU/IZVRŠAVA USLUGU KUPCU

za koju izdaje fakturu na odloženo plaćanje. Rok plaćanja ne može biti duži od 90 dana.

KLIJENT DOSTAVLJA UPIT ZA FAKTORING

nedospelih potraživanja

FAKTOR DOSTAVLJA PONUDU ZA FAKTORING.

KLIJENT PRIHVATA/ODBIJA FAKTORING

U SLUČAJU PRIHVATA PONUDE, FAKTOR PRIPREMA UGOVORNU DOKUMENTACIJU

KLIJENT POTPISUJE DOKUMENTACIJU I OBAVEŠTAVA KUPCA O PROMENI POVERIOCA

FAKTOR ISPLAĆUJE AVANS KLIJENTU

FAKTOR ČEKA NAPLATU POTRAŽIVANJA OD KUPCA

FAKTOR NAPLAĆUJE POTRAŽIVANJE OD KUPCA.

Na dan naplate faktor od iznosa naplate odbija iznos puštenog avansa i troškova finansiranja i razliku sredstva isplaćuje klijentu.

buduća

potraživanja

Ukoliko je unapred poznat podatak o tome ko će biti Dužnik potraživanja predmet faktoringa mogu biti i buduća potraživanja za prodaju robe i usluga. Ugovorom o faktoringu, čiji je predmet buduće potraživanje, određuje se minimalan iznos i datum do kada treba da nastane potraživanje. Potraživanje nastaje onog trenutka kada je ustupilac potraživanja sačinio fakturu za robu i usluge koje prodaje Dužniku po navedenom ugovoru.

Primer faktoringa budućih potraživanja

 

KLIJENT ZAKLJUČUJE UGOVOR O SARADNJI SA KUPCEM

Ugovorom o saradnji preciziraju se osnovni uslovi saradnje: predmet saradnje, iznos potraživanja koje će nastati, dinamika isporuke i plaćanja.

KLIJENT DOSTAVLJA UPIT ZA FAKTORING

budućih potraživanja

FAKTOR DOSTAVLJA PONUDU ZA FAKTORING.

KLIJENT PRIHVATA/ODBIJA FAKTORING

U SLUČAJU PRIHVATA PONUDE, FAKTOR PRIPREMA UGOVORNU DOKUMENTACIJU

KLIJENT POTPISUJE DOKUMENTACIJU I OBAVEŠTAVA KUPCA O PROMENI POVERIOCA

FAKTOR ISPLAĆUJE AVANS KLIJENTU

po osnovu budućih potraživanja.

FAKTOR ČEKA ISPORUKE I FAKTURISANJE POTRAŽIVANJA

KLIJENT IZDAJE FAKTURE I USTUPA IH FAKTORU

FAKTOR PRIPREMA UGOVORNU DOKUMENTACIJU

KLIJENT POTPISUJE DOKUMENTACIJU I OBAVEŠTAVA KUPCA O PROMENI POVERIOCA

FAKTOR UMESTO ISPLATE AVANSA, INTERNO PREKNJIŽAVA AVANS NA UGOVOR O BUDUĆIM POTRAŽIVANJIMA.

FAKTOR ČEKA NAPLATU POTRAŽIVANJA OD KUPCA

FAKTOR NAPLAĆUJE POTRAŽIVANJE OD KUPCA.

Na dan naplate nastalih potraživanja faktor od iznosa naplate odbija iznos puštenog avansa i troškova finansiranja i razliku sredstva isplaćuje klijentu.

OBRNUTI

FAKTORING

Obrnuti faktoring, predstavlja varijaciju klasičnog faktoringa, koja se ugovara između faktora i dužnika iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, na osnovu čega faktor preuzima njegovu obavezu PREMA POVERIOCIMA, a ima pravo naplate od dužnika u roku koji je definisan ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga. Za razliku od klasičnog faktoringa, u ovoj transakciji dužnik je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca.

Primer obrnutog faktoringa

KLIJENT ISPORUČUJE ROBU/IZVRŠAVA USLUGU KUPCU

i izdaje fakture kupcu.

KLIJENT DOSTAVLJA UPIT ZA FAKTORING

nedospelih potraživanja

FAKTOR DOSTAVLJA PONUDU ZA FAKTORING.

KLIJENT PRIHVATA/ODBIJA FAKTORING

U SLUČAJU PRIHVATA PONUDE, FAKTOR PRIPREMA UGOVORNU DOKUMENTACIJU

KUPAC POTPISUJE DOKUMENTACIJU I OBAVEŠTAVA POVERIOCA

FAKTOR ISPLAĆUJE KUPCA

FAKTOR ČEKA NAPLATU OD KUPCA

FAKTOR SE NAPLAĆUJE OD KUPCA

Na dan naplate nastalih potraživanja faktor od iznosa naplate odbija iznos puštenog avansa i troškova finansiranja i razliku sredstva isplaćuje klijentu.

Troškovi

faktoring transakcije

Na osnovu zaključenog ugovora o faktoringu, faktor klijentu isplaćuje avans od 60-95% iznosa potraživanja i obračunava sledeće troškove:

 • FIKSAN TROŠAK– provizija na ime obrade faktoring transakcije, obračunava se jednokratno u % od 0,2-3% na iznos puštenog avansa,

 • VARIJABILAN TROŠAK– kamata, obračunava se mesečno na iznos nenaplaćenog potraživanja u % od 0,2-3% na iznos nenaplaćenog potraživanja.

Za više pitanja ili apliciranje zahteva za faktoring, kontaktirajte nas.

koji faktori utiču na

Troškove finansiranja?

Za razliku od drugih faktoring društava nemamo unapred određen cenovnik naših usluga. Negujemo LIČNI PRISTUP KLIJENTU i odluku o finansiranju donosimo na osnovu iskustvene i finansijske procene u pogledu PROCENE RIZIČNOSTI PLASMANA. Faktori koji određuju cenu usluge su:

 • Procena kreditnog boniteta dužnika,
 • Procena kreditnog boniteta klijenta u slučaju regresnog faktoringa,
 • Procene kvaliteta sredstva obezbeđenja,
 • Procene rizičnosti sektora iz koga dolaze dužnik/ klijent,
 • Indikatora prinudne naplate,
 • Indikatora ispravke vrednosti potraživanja klijenata,
 • Indikatora problematičnih plasmana,
 • Iskustvene procene našeg tima u saradnji sa sektorom iz koga dolaze dužnik/ klijent.

Gamico Faktoring d.o.o.

Andrićev Venac 2 IV Sprat

11000 Beograd

Broj rešenja Ministarstva finansija o izdavanju odobrenja za poslove faktoringa

401-00-00307/2014-16

Copyright © 2023GAMICO FAKTORING