GAMICO FAKTORING

Česta pitanja

Odgovori na najčešća pitanja.

Šta je faktoring i kome je namenjen?

Faktoring je finansijska uslugu otkupa kratkoročnih potraživanja po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Namenjen je svima koji imaju problem servisiranja obaveza u kratkom roku.

Ko može podneti zahtev za faktoring?

Sva pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji koja imaju nedospela, kratkoročna potraživanja, bilo da su ona postojeća ili buduća.

Zašto je faktoring bolje rešenje u odnosu na bankarske kredite?

Izdvojićemo tri prednosti.

Prvo, faktoring je proceduralno brža finansijska usluga u odnosu na kratkoročne bankarske kredite, posledično i bolja usluga servisiranja obaveza u kratkom roku. Za razliku od bankarskih procedura obrade kreditnog zahteva koje znaju da potraju i nekoliko meseci, faktoring usluga se u proseku realizuje u roku od par dana. Drugo, faktoring usluge se ne evidentiraju u kreditnom birou. Treće, za razliku od troškova finansiranja koji kod kreditnog zahteva zavise od procene kreditne sposobnosti klijenta, kod faktoringa troškovi najviše zavise od kreditne analize dužnika.

Na koji način faktoring doprinosi troškovnoj optimizaciji vašeg posla?

Na dva načina. Prvo, smanjujući troškove administriranja potraživanja i optimiziranje troškova nabavke, budući da bržim dolaženjem do gotovine klijent stiče mogućnost plaćanja dobavljačima uz korišćenje kasa-skonta i rabata.

U čemu je razlika između regresnog i bezregresnog faktoringa?

Kod regresnog faktoringa klijent garantuje faktoru za naplatu potraživanja, dok kod bezregresnog, faktor preuzima celokupan rizik naplate potraživanja.

Da li je za realizaciju faktoringa potrebna saglasnost dužnika?

Za prenos potraživanja sa klijenta na faktora zakonski nije potrebna saglasnost dužnika. U skladu sa Zakonom o faktorigu klijent je dužan samo da obavesti dužnika o izvršenom prenosu potraživanja na faktora.

Kako izgleda obaveštenje o prenosu potraživanja?

Obaveštenje o prenosu potraživanja je dokument koji sadrži osnovne podatke o potraživanjima koja se ustupaju: osnovu potraživanja (fakturi/privremenoj situaciji i sl.), iznosu, datumu izdavanja, valuti dospeća i instrukcijama za plaćanje.

Kako izgleda procedura realizacije klasičnog faktoringa?

U prvom koraku, klijent kontaktira faktora i dostavlja osnovne podatke za analizu upita. Na osnovu upita, faktor dostavlja ponudu klijentu.

U drugom koraku, u slučaju prihvata ponude, faktor priprema ugovornu dokumentaciju.

U trećem koraku, klijent potpisuje dokumentaciju i elektronski obaveštava kupca o promeni poverioca, nakon čega faktor isplaćuje avans.

U četvrtom koraku, faktor čeka naplatu potraživanja do dana dospeća potraživanja. Na dan dospeća potraživanja, od iznosa naplaćenog potraživanja faktor odbija iznos puštenog avansa, troškova finansiranja i razliku sredstava isplaćuje klijentu.

Koliko vremena je potrebno za obradu faktoring zahteva?

U roku od 48h obrađujemo vaš zahtev i izlazimo sa ponudom finansiranja.

U kom roku faktoring isplaćuje avans klijentu?

Po pravilu istog dana, a najkasnije od 48h od trenutka potpisivanja ugovorne dokumentacije i obaveštavanja kupca.

U kom roku faktor isplaćuje višak sredstva po naplati potraživanja od dužnika?

Istog dana kada se naplatimo od dužnika.

Kako izgleda faktoring ponuda?

Faktor klijentu odobrava avans od 60-95% od iznosa potraživanja i obračunava dva troška: proviziju i kamatu. Provizija na ime obrade faktoring transakcije, obračunava se jednokratno u % od 0,2-3% na iznos puštenog avansa. Kamata se obračunava mesečno na iznos nenaplaćenog potraživanja u % od 0,2-3% na iznos nenaplaćenog potraživanja.

Zašto se kod faktoring transakcije kamata obračunava na iznos nenaplaćenog potraživanja, a ne na iznos puštenog avansa?

Faktoring poslovi su poslovi kratkoročnog finansiranja. U skladu sa navedenim, troškovi faktoringa će biti niži što je naplata potraživanja brža, bilo da se iznos nenaplaćenog potraživanja smanjuje češćim anuitetnim plaćanjima od strane dužnika ili kraćom valutom plaćanja.

Koji faktori određuju cenu faktoring usluge?

Za razliku od drugih faktoring društava nemamo unapred određen cenovnik naših usluga. U skladu sa ličnim pristupom klijentu odluku o finansiranju donosimo na osnovu iskustvene i finansijske procene rizičnosti plasmana. Faktori koji određuju cenu usluge su:

  • Procena kreditnog boniteta dužnika,
  • Procena kreditnog boniteta klijenta u slučaju regresnog faktoringa,
  • Procene kvaliteta sredstva obezbeđenja,
  • Procene rizičnosti sektora iz koga dolaze dužnik/ klijent,
  • Indikatora prinudne naplate,
  • Indikatora ispravke vrednosti potraživanja klijenata,
  • Indikatora problematičnih plasmana,
  • Iskustvene procene našeg tima u saradnji sa sektorom iz koga dolaze dužnik/ klijent.
Da li postoje ograničenja u pogledu iznosa potraživanja za ustupanje?

Ne postoje zakonska ograničenja u pogledu donje/gornje visine iznosa potraživanja. Jedini uslov je da je potraživanje nedospelo.

Šta se dešava kada kupac fakturu uplati dobavljaču, a ne faktoring društvu?

Klijent je dužan da novom poveriocu, faktoru prenese ceo iznos sredstava po naplaćenom potraživanju.

Da li se pokreće prinudna naplata čim istekne valuta dospeća potraživanja?

U dogovoru sa klijentom, komuniciramo sa kupcem u pogledu razloga za kašnjenje plaćanja i davanja predloga za otplatu duga. Prinudna naplata je poslednji korak u naplati potraživanja koji koristimo samo u slučajevima: odbijanja saradnje, davanja neadekvatnih obrazloženja o razlozima kašnjenja, iskustvenih i finansijskih procena o nemogućnosti servisiranja obaveza u narednom periodu dužnika/klijenta.

Imate još pitanja za nas? Kontaktirajte nas.

Gamico Faktoring d.o.o.

Andrićev Venac 2 IV Sprat

11000 Beograd

Broj rešenja Ministarstva finansija o izdavanju odobrenja za poslove faktoringa

401-00-00307/2014-16

Copyright © 2023GAMICO FAKTORING